Danh sách tin tức 

Hướng về biển đảo Quê hương

 Ngảy 16 tháng 1 năm 2019.

Để thể hiện lòng yêu Tổ Quốc, yêu nước, hướng về Biển Đảo Quê hương. Học sinh Trường Tiểu học Phương Nam B đã xếp hình bản đồ Việt Nam.