Văn bản nhà trường 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Kế hoạch chuẩn bị cho ăm học mới và lễ khai giảng năm học 2020-2021
Số hiệu: 159/KH-THYT
Ngày ban hành: 27/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2162  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 18
Địa chỉ URL: