Tin tức văn phòng 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018-2019

 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019.

Văn bản số 2292/SGDĐT-KHTC của Sở giáo dục: Click vào đây để tải về

Văn bản số 910/PGD&ĐT của Phòng giáo dục UB: Click vào đây để tải về