DANH SÁCH EMAIL CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC PGD&ĐT TP UÔNG BÍ

--------------------------------------------------

KHỐI MẦM NON: 

 

  KHỐI TIỂU HỌC:

STT

Tên đơn vị

Email trường

 

STT

Tên đơn vị

Email trường

1

MN 19 - 5

mn19.5vangdanh@gmail.com

 

1

TH Ph­ương Đông A

C1PhuongDongA.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

2

MN Ph­ương Nam

mnphuongnam@gmail.com

 

2

TH Phư­ơng Đông B

C1PhuongDongB.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

3

MN Quang Trung

mgq.trung@gmail.com

 

3

TH Yên Thanh

c1yenthanh.ub.quangninh@moet.edu.vn

4

MN Trư­ng V­ương

mgt.vuong@gmail.com

 

4

TH Phư­ơng Nam A

C1PhuongNamA.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

5

MN Bắc Sơn

mgbacson@gmail.com

 

5

TH Ph­ương Nam B

C1PhuongNamB.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

6

MN Th­. Yên Công

mgt.yencong@gmail.com

 

6

TH Lý Thư­ờng Kiệt

C1LyThuongKiet.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

7

MN Vàng Danh

mnvangdanh@gmail.com

 

7

TH Trần H­ưng Đạo

C1TranHungDao.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

8

MN Nam khê

mnnamkhe@gmail.com

 

8

TH Lê Lợi

C1LeLoi.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

9

MN Thanh sơn

mnthanhson.ub@gmail.com

 

9

TH Quang Trung

C1QuangTrung.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

10

MN Yên Thanh

mnyenthanh@gmail.com

 

10

TH Tr­ưng Vư­ơng

C1TrungVuong.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

11

MN Ph­ương đông

mnphuongdong.ub@gmail.com

 

11

TH Lê Hồng Phong

C1LeHongPhong.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

12

MN Điền Công

mgdiencong@gmail.com

 

12

TH Lê Văn Tám

C1LeVanTam.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

13

MN Đồng Chanh

mndongchanh@gmail.com

 

13

TH Bạch Đằng

C1BachDang.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

14

MN Hoa Lan

tmnhoalan@gmail.com

 

14

TH Trần Phú

C1TranPhu.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

15

MN Hoa Ngọc Lan

truongmamnonhoangoclan@gmail.com

 

15

TH Ng. Bá Ngọc

C1NguyenBaNgoc.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

16

MN Hoa Mai Vàng

mamnonhoamaivang.ubqn@gmail.com

 

16

TH Kim Đồng

C1KimDong.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

 

 

 

 

17

TH Ph­ương Nam C

c1phuongnamc.ub.quangninh@gmail.comKHỐI THCS: 

1

THCS Nam Khê

c2namkhe.UB.QuangNinh@moet.edu.vn

2

THCS Lý Tự Trọng

c2lytutrong.ub.quangninh@moet.edu.vn

3

THCS Bắc Sơn

c2bacson.ub.quangninh@moet.edu.vn

4

THCS Trư­ng V­ơng

c2trungvuong.ub.quangninh@moet.edu.vn

5

THCS Trần Quốc Toản

c2tranqtoan.ub.quangninh@moet.edu.vn

6

THCS Nguyễn Trãi

c2nguyentrai.ub.quangninh@moet.edu.vn

7

THCS Ph­ương Đông

c2phuongdong.ub.quangninh@moet.edu.vn

8

THCS Yên Thanh

c2yenthanh.ub.quangninh@moet.edu.vn            

9

THCS Phư­ơng Nam

c2phuongnam.ub.quangninh@moet.edu.vn

10

TH&THCS Điền Công

c12diencong.ub.quangninh@moet.edu.vn

11

THCS Nguyễn Văn Cừ

c2nguyenvancu.ub.quangninh@moet.edu.vn 

12

Trường THSP

c12thuchanhsupham.ub.quangninh@moet.edu.vn