Văn bản nhà trường 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Thông báo về việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Số hiệu: 130/TB-THYT
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 417  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 9
Địa chỉ URL: