Văn bản nhà trường 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Văn bản về việc phối hợp tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm hè 2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 02/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 810  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 11
Địa chỉ URL: