Văn bản nhà trường 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ 2. Năm học 2019-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành: 13/7/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 59  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 16
Địa chỉ URL: