Văn bản nhà trường 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2020
Số hiệu: Số: 86/KH-THYT
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 350  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 17
Địa chỉ URL: