Văn bản nhà trường 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Báo cáo chuyên môn tháng 8.2019
Số hiệu: 124/BC-THYT
Ngày ban hành: 21/8/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 148  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 31
Địa chỉ URL: