Văn bản nhà trường 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  QUY TẮC Sửa đổi bổ sung một số Điều tại quy tắc ứng xử kèm theo Quyết định số 193/-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy tắc ứng xử
Số hiệu:
Ngày ban hành: 30/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 33  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL: