Văn bản nhà trường 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  QUY CHẾ Sửa đổi bổ sung một số Điều của quy chế dân chủ kèm theo Quyết định số 191/QĐ-THYT ngày 29/9/2018 của Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thanh ban hành quy chế dân chủ
Số hiệu:
Ngày ban hành: 29/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 30  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 33
Địa chỉ URL: