Văn bản nhà trường 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khối 1. Năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1260  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 42
Địa chỉ URL: