Văn bản nhà trường 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Quy chế chi tiêu nội bộ. Năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành: 09/1/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 41
Địa chỉ URL: