Văn bản nhà trường 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. Năm học 2018.2019
Số hiệu: 191/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 512  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 46
Địa chỉ URL: