Văn bản nhà trường 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Kết luận họp nhà Trường 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Nội quy và quy chế làm việc 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Quy chế chi tiêu nội bộ 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Báo cáo chuyên môn 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL:

Chương trình công tác năm 2020 
  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của nhà Trường
Số hiệu: 190/QĐ-THYT
Ngày ban hành: 29/9/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 391  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 44
Địa chỉ URL: