Địa chỉ liên hệ 
Trường Tiểu học Yên Thanh
Địa chỉ: Khu 1 - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.
Số điện thoại: 0203.3.856719
Email: c1yenthanh.ub.quangninh@moet.edu.vn