Tin nhà trường 

CHÀO MỪNG TÂN HIỆU TRƯỞNG VỀ TIẾP QUẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM B