Địa chỉ liên hệ 
                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Địa chỉ: 46 - Đồng Chanh - Thượng Yên Công - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333853065

E-mail: c1nguyenbangoc.ub.quangninh@moet.edu.vn